Tělocvičná jednota Sokol Borová

Jednota sokolská na Borové byla založena v roce 1912. Bylo to z podnětu váženého občana Vendelína Andrše (učitel) a Vojtěcha Čtvrtečky (hostinský).

Ustavující schůze se konala 10. ledna 1913. Prvním starostou byl zvolen  Vendelín Andrš, který vykonával tuto funkci v jednotě 14 roků.

Sokolská jednota na Borové začala pracovat hned po svém založení. Bohužel její činnost byla v roce 1914 narušena první světovou válkou. V období mezi oběma světovými válkami pracovala jednota v obci velmi dobře, jak po stránce tělocvičné, tak i kulturní.

V roce 1938 byla činnost narušena výstavbou opevnění na katastru obce. Hřiště bylo pronajato k účelu přípravných prací pro budování krytů. Tělocvična v obecné škole sloužila jako ubikace vojáků Čs. armády, kteří hlídali opevnění. V roce 1941 byly sokolské jednoty na celém území státu rozpuštěny. Teprve 28. října 1945 byla činnost obnovena. Její činnost nebyla již taková, jako tomu bylo po první světové válce. V roce 1952 přestala existovat.

Teprve v období 1959-1960 byla činnost Tělovýchovné jednoty Sokol v Borové znovu obnovena. V této době bylo započato s úpravou druhé poloviny hřiště a s jeho oplocením.

12.listopadu 1969 bylo jednáno o uspořádání dálkového pochodu „Borovská padesátka kladským pomezím“, což se v příštím roce uskutečnilo. Tento pochod se stal v celém okolí velmi oblíbeným.

V současnosti je Tělocvičná jednota Sokol Borová dobrovolná, sportovně společenská organizace, sdružená v České obci sokolské. Organizačně je začleněna do Župy Podkrkonošské - Jiráskovy.